De Veilige Principes in de medicatieketen
De Veilige Principes in de medicatieketen, (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg, ook wel VVT), zijn in 2012 opgesteld en in 2016 aangevuld met onder meer praktijkvoorbeelden, tips, hulpmiddelen en nieuwe inzichten. Meerdere partijen zijn verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de Veilige Principes en iedereen die op enig niveau met medicatie werkt zou hier goed van op de hoogte moeten zijn.

6 stappen uit het medicatieproces

Wij delen graag de 6 stappen uit het medicatieproces met je:
 1. Voorschrijven
 2. Ter hand stellen/afleveren
 3. Opslag/beheer van medicatie
 4. Gereedmaken
 5. Toedienen/registreren
 6. Evaluatie (gebruik, (bij)werking etc.)
Per stap is in de bij die stap bijbehorende Veilige Principes beschreven:
 • Wat is wiens taak en verantwoordelijkheid?
 • Wat is in principe veilig bij het werken met medicatie? (Veilige zorg voor de cliënt en veilig werken voor de professionals).

Veilige Principes - interactieve versie

De complete Veilige Principes staan in de uitgebreide interactieve PDF-versie, download hier (4 mb). Het aantal Veilige Principes wisselt per stap. Daarbij zijn er in de PDF ook nog verschillende invalshoeken beschreven. Zo heeft een cliënt, mantelzorger, arts, apotheker, zorgorganisatie of zorgmedewerker andere taken en verantwoordelijkheden. Tevens staat per betrokkene voor elk van de 6 stappen van het medicatieproces beschreven wat in principe veilig is. In het aan de Veilige Principes toegevoegde overzicht vind je welke afspraken relevant zijn met welke ketenpartners. Kijk in de PDF welke principes voor jou van toepassing zijn.

In 2016 zijn vanuit het project 'Veilige Principes verder in de praktijk' de Veilige principes aangevuld met de volgende hulpmiddelen:
 1. Inzichten, tips en praktijkvoorbeelden: inzichten en tips voortgekomen uit het project zijn gebundeld en aangevuld met praktijkvoorbeelden.
 2. Checklist 'Uitvoeren van de Veilige Principes': door het invullen van een Word-document kunnen ketenpartners ondersteund worden bij onderlinge afstemming en nagaan of/hoe de Veilige Principes worden toegepast in het medicatieproces.
 3. Informatiekaart voor de cliënten: Het platform Medicatieveiligheid heeft 8 informatiekaarten ontwikkeld die elk aangeven hoe de cliënt goed kan omgaan met medicatie c.q. zijn rol kan invullen in het medicatieproces.
 4. Informatiekaarten voor de professionals: de professional kan deze informatiekaarten gebruiken om in gesprek te gaan met de cliënt over de beoordeling van zijn eigen medicatiebeheer c.q. de eigen rol van de cliënt.

Uitgangspunten bij de Veilige Principes

Uitgangspunten van het Platform medicatieveiligheid bij de Veilige Principes zijn:
 1. Wees bewust van de risico's in het medicatieproces en probeer deze zoveel mogelijk te voorkomen, in te perken of acceptabel te maken; de Veilige Principes zijn hierbij een leidraad.
 2. Gebruik 'gezond verstand' in situaties waar de Veilige Principes geen passend antwoord geven en handel met inachtneming van redelijkheid en billijkheid (pas toe of leg uit).
 3. Communiceer en maak afspraken met elkaar en leg deze afspraken vast in het zorgdossier.

Voorbeelden van Veilige Principes

Wat zijn nu Veilige Principes? We delen hieronder een aantal voorbeelden van Veilige Principes zoals die terug te vinden zijn in de interactieve PDF:

De zorginstelling heeft een duidelijk opgesteld medicatiebeleid waarin onder meer procedures worden omschreven voor relevante onderdelen en waarin de verantwoordelijkheden van de zorgmedewerkers staan beschreven.

Betrokkenen bij het medicatieproces voeren uitsluitend de werkzaamheden uit waar zij bevoegd voor zijn en die tot hun eigen verantwoordelijkheden behoren. Er worden geen taken van anderen overgenomen.

De betrokkenen bij het medicatieproces overleggen wie er verantwoordelijk is voor het medicatiebeheer. Voor de besluitvorming over het betreffende medicatiebeheer is er een procedure die gevolgd dient te worden. Afspraken die hierover worden gemaakt worden vastgelegd in het dossier.

De overdracht van de gegevens betreffende de medicatie wordt verzorgd door de zorgmedewerker, de zorginstelling, de apotheker, de arts en de cliënt en/of de mantelzorger.

Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in het dossier dat toegankelijk is voor alle partijen die zijn betrokken bij het medicatieproces. Eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld betreffende het medicijngebruik, worden hier ook in vastgelegd.
 

Hoe is het geregeld binnen jouw zorgorganisatie?

Iedereen die werkt met medicatie dient goed op de hoogte te zijn van de Veilige Principes in de medicatieketen. Het is immers belangrijk dat alles juist wordt uitgevoerd en dat risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Ben jij van mening dat het allemaal beter geregeld kan worden binnen jouw zorginstelling? Dan kun je bij Zorgzorro terecht voor de juiste professional, bijvoorbeeld voor het opstellen van afspraken en het uitvoeren van audits en medicatiecontroles. Wil je meer weten? Kijk dan verder op onze website of neem eens vrijblijvend contact met ons op.


Al het nieuws    Fotogalerij